Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou BB Business, s.r.o, so sídlom Gerlachovská 10/5026, 97411 Banská Bystrica, IČO: 45628815, IČ DPH: SK2023067244, (ďalej len „predávajúci“) uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.najlacnejsiepodlahy.sk (ďalej len "obchod"), ktorý prevádzkuje predávajúci.

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. 


Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami –podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. Občianskeho zákonníka. 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.najlacnejšiepodlahy.sk.Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami

                                                        1. Definície

A)    Kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná osoba - FO alebo PO, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

B)    Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. 

C)    VOP vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. 

D)    Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu.

E)     Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – je tovar ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim a za ktorý prináleží predávajúcemu finančná záloha od kupujúceho. 

F)     Spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

                                                        2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

A)    Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.

B)    Prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde písomne doručením e-mailu obsahujúcim „Potvrdenie prijatia objednávky“, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

C)    Predávajúci si môže v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas predávajúcemu, že tovar za ktorý bola poskytnutá záloha spadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Podľa § 588 Občianského zákonníka vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. 

D)    Ak kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 40% ceny predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške. 

E)     Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, upozorní predávajúci kupujúceho telefonicky alebo inými elektronickými médiami avšak min. 2x písomne. Ak ani potom nedôjde k prevzatiu tovaru, kupujúci súhlasí, aby sa daný tovar predal za zníženú cenu  o 30% inému kupujúcemu, pričom týchto 30% bezodkladne uhradí predávajúcemu.

F)     Objednávku po jej potvrdení  môže kupujúci do 24 hodín zrušiť a to výhradne e-mailom na adresu info@najlacnejsiepodlahy.sk . Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom – príloha vo formáte „PDF s podpisom, alebo poštou). 

G)    Kupujúci - spotrebiteľ - v zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14-tich kalendárnych dní odo dňa, ktorý nasleduje po dni prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený na adresu spoločnosti (nie na dobierku). Vzhľadom na povahu a náchylnosť tovaru - podláh - ku poškodeniam (mechanickým, alebo na vlhkosť pri zmene prostredia) je nevyhnutné, aby vrátené podlahy boli v originálnych nepoškodených obaloch (ktoré chránia podlahu pred mechanickým poškodením a vlhkosťou) tak, ako boli spotrebiteľovi doručené. Alebo má spotrebiteľ možnosť tovar obaliť tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu mechanickým spôsobom, prípadne pôsobením vlhkosti. Tým spoločne zabránime nielen poškodeniu tovaru, ale aj zbytočnému zaťaženiu životného prostredia, kedy poškodený tovar by  sa mohol len vyhodiť, ale chránime aj spotrebiteľa od ktorého je možné si právne nárokovať zbytočne vzniknuté náklady spôsobené poškodením tovaru z jeho strany. 

H)    Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu – zmena kurzov mien, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

- poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa článku 2 týchto  všeobecných obchodných podmienok

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa - to sa týka hlavne tovaru, pri ktorom je napísaná dostupnosť "na objednávku", to znamená, že sa objednáva výlučne na žiadosť spotrebiteľa.

- ak sú už rozbalené balíky podláh (laminátových, drevených, korkových,...) a už boli podlahy namontované - "zakliknuté". 

I)    Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy na info@najlacnejsiepodlahy.sk jednoduchou písomnou formou akýmikoľvek pár slovami, spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru ako súčasť prílohy e-mailu, ktoré boli dodané na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.

J)   Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote - ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci -, alebo v cene určenej týmito VOP a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

                                                        3. Dodacie podmienky

A)    Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami.

B)    Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.

C)    Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

D)    Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

E)     Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v baliacom ochrannom balení. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránkach predávajúceho - viď "Dodacie podmienky" na našej stránke v strede dole

F)     Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim.

G)    Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

                                                        4. Platba, Kúpna cena

A)    Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. 
Tento záväzok je pre nás životne dôležitý a je s jedným princípom nášho obchodovania.

B)    Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve formou bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho uvedeného v záväznej akceptácii objednávky. Hotovostnú platbu sme obmedzili vzhľadom na novozvyknuté problémy. Hotovostnú platbu je však možné realizovať v miestach osobného vyzdvihnutia si podlahy a to v Banskej Bystrici, prípadne určité značky aj v Žiline, Bratislave, v Michalovciach, Nitre, Prešove, v Dunajskej Strede. V prípade ak zákazník požaduje dobierku prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové resp. kuriérske (prepravné) služby, hradí si plne zákazník takúto službu prepravnej spoločnosti.

C)    Platenie kúpnej ceny sa uskutočňuje ako je uvedené na stránkach predávajúceho v sekcii „Možnosti platby“.

Pri kupujúcich – FO (bežný občania)
 sa platba kúpnej ceny uskutočňuje vždy vopred na účet predávajúceho pri objednávke do 1500 EUR s DPH v plnej výške objednávky na základe zálohovej faktúry. Pri objednávke nad 1500 do 5000 EUR s DPH sa platba môže pri FO realizovať 50% zálohou bezhotovostným prevodom na účet na základe zálohovej faktúry a zvyšnú časť tesne pred dodaním opäť bezhotovostným prevodom. Pri objednávkách nad 5000 EUR s DPH je po individálnej dohode.

Pri kupujúcich - podnikateľoch a PO -  sa platba kúpnej ceny uskutočňuje vždy vopred na účet predávajúceho v plnej výške objednávky na základe zálohovej faktúry.

D)    Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene. Na tieto akciové ceny, alebo na ceny nižšie ako sú na našej stránke, nie je možné uplatniť ďalšie dodatočné zľavy cez zľavové portáli či nákupné spoločenstvá.

E)     Ceny, uvedené pri produktoch platia len pri produktoch nachádzajúcich sa na sklade a vzťahujú sa na základnú jednotku "m2". Skladová dostupnosť je uvedená pri produktoch. Pri produktoch nenáchadzajúcich sa na sklade a sú dostupné len na objednávku, sa pripočítavajú k uvedenej predajnej cene príplatky stanovené výrobcom resp. výrobcom stanoveným zástupcom.

                                                        5. Reklamácie a záruky, výmena alebo vrátenie tovaru

A)    Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy pokým v záručnom liste nie je uvedené inak. Záručná doba pri obchodných vzťahoch s FO - podnikateľmi a PO sa riadi platným Obchodným zákazníkom pokým v záručnom liste nie je uvedené inak.

B)    Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov SR.

C)    V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku. 

D)    Vrátenie tovaru – viď bod 2. Odsek G a H

E)     V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné. 

F)     Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane kupujúci od predávajúceho potvrdenie prijatia reklamácie na email. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie.

G)    Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru do 24 hodín, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). 

H)    Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

I) Pri produktoch, kde je uvedená dlhšia záruka ako 2 roky, má sa na mysli predĺžená záruka daná od samotného výrobcu daného tovaru avšak len na určité chyby a nie na celú podlahu. Napr. pri uvedení 15 ročnej záruky je 2-ročná záruka na akúkoľvek chybu podlahy a 13 rokov je len na určité chyby - viď aj na www. stránkach výrobcu.

Predĺžená záruka sa týka:

I.1 odolnosť proti oderu - záručný prípad je vtedy, keď dekoračné vrstva aspoň 1cm2 je úplne odstránené. Opotrebenie na okrajoch dosky nie sú pokryté v rámci predĺženej záruky.

I.2 svetlostálosť - stálofarebnosť preverované podľa stupnice 6 a skúšobnou metódou podľa EN ISO 105-B02.

I.3 odolnosť proti škvrnám - vzhľadom  na tieto látky a ich pôsobenie : acetón, krém na ruky, alkoholické nápoje,
prírodné ovocné a zeleninové nápoje, tuky, káva, cola nápoje, lak na nechty 

J) Tovar musí byť namontovaný v súlade s pokynmi pre inštaláciu, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých baleniach tovaru. Nesprávne namontovanie, nesprávne čistenie a údržba
vylučuje akékoľvek nároky na záruku. Návod na údržbu (v každom balení) je podmienkou pre poskytnutie záruky.
Normálne opotrebenie nie je pokryté touto predĺženou zárukou.

K) Predĺžená záruka je založená výlučne na hodnote tovaru. Určenie reálnej hodnoty, sa riadi výlučne amortizačným klúčom toho ktorého konkrétneho výrobcu. Ostatné náklady počas predĺženej záruky si hradí zákazník v plnej výške a nevzťahujú sa do tejto predĺženej záruky.

L) Vrátenie časti nespotrebovaného materiálu: pri splnení podmienok viď bod 2. Odsek H je možné len po obojstrannej dohode nespotrebovaný / zvyšný materiál vrátiť. V  tomto prípade je ponúknuté kupujúcemu:

- zadržanie tovaru na predajni v Banskej Bystrici a predávajúci sa bude snažiť ponúknuť tento tovar iným kupujúcim a po predaji bude vrátená kupujúcemu 100% hodnota ním vráteného tovaru. Termín však nedokáže svojvoľne predávajúci ovplyvniť a môže to byť 2 týždne/ 2 mesiace / rok a aj sa nemusí zákazník - nový kupujúci nájsť,

- vrátenie peňazí do 5 dní pri storno poplatku 25% z hodnoty tovaru, ktorý kupujúci vrátil - poplatok je určený na vykrytie poplatkov za vrátenie tovaru, ktorými predávajúceho zaťažujú sklady zástupcov výrobcov, administratívnych nákladov = vystavovania a evidencie daňových dokladov, poplatkov bankových operácii, poplatkov za dopravu do skladov zástupcov výrobcov.

                                                        6. Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1)     BB Business, s.r.o, so sídlom Gerlachovská 10/5026, 97411 Banská Bystrica, IČO: 45628815 (ďalej len ako prevádzkovateľ)

2)     Osobnými údajmi sú meno a priezvisko, titul ak je, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa.

3)     Prevádzkovateľ e-shopu www.najlacnejsiepodlahy.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Kupujúceho (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

4) Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie“)

5) Kupujúci je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.

6) Účelom predaja tovaru a služieb koncovému zákazníkovi. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov:

- v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a /alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou
- za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II.

II. Účely a doby spracovania Osobných údajov

a) Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje len pre plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb. Osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;

b. dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.):

1. daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim;

2. plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

c. oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:

1. účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený

III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

1. Pokiaľ Kupujúci neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo fyzicky zlikviduje.

3. Kupujúci je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Kupujúci. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Kupujúceho sprostredkovateľom, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, vybavovanie reklamácií.

6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

IV. Práva Kupujúceho súvisiace so spracovaním

1. Práva Kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov:

a) požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
b) na opravu poskytnutých Osobných údajov;
c) na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
d) na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
f) právo na prenos osobných údajov na iného správcu;
g) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
h) právo na odvolanie súhlasu.

2. Kupujúci môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom žiadosti na adrese info@najlacnejsiepodlahy.sk

3. Práva podľa ods. 1 tohto článku písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. II ods. 1 písm. a), b) a c) s výnimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kedy je možné uplatnenie všetkých práv uvedených v ods. 1.

4. V prípade, že by sa Kupujúci domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

              1. požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu info@najlacnejsiepodlahy.sk

              2. namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@najlacnejsiepodlahy.sk, aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Kupujúceho. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

5. Ak uplatní Kupujúci právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.

6. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV., Bodu 1 a) a f) je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

7. Pokiaľ Kupujúci uplatní niektoré z práv z článku IV., Odsek 1, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Kupujúceho. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV., Odsek 1 prijatá.

8. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

V. Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

2. Dotknutá osoba - Kupujúci má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

3. Tieto ustanovenia o ochrane osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018

                                                         7. Záverečné ustanovenia

A)    Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.najlacnejsiepodlahy.sk.

B)    Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "VOP" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. 

C)    Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za stratu zisku, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

D)    Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "VOP" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

E)     Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany okrem prípadu v „článku 2 bod J“.